Etický kodex​

Etický kodex
pro poskytování realitních služeb

  • Za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavíráme se svými klienty smlouvu, aby nebylo pochyb ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.
  • Spolupracujeme s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozujeme spolupracujícího realitního makléře, respektujeme zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality; při realizaci spolupráce je provize dělena mezi spolupracujícími kancelářemi v poměru 50/50, pokud se strany nedohodnou jinak.
  • Vykonáváme svoji činnost s odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, právním řádem a obchodní etikou tak, aby naši klienti nebyli uvedeni v omyl.
  • Hájíme zájmy svých klientů a současně se chováme spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu. Nezneužíváme svého postavení v neprospěch klienta.
  • Při prezentaci a nabídce nemovitostí uvádíme pravdivé a úplné informace.
  • Naše provize je v námi nabízené prodejní ceně již zahrnuta.
  • Nabízíme nemovitosti se souhlasem jejich vlastníků.
  • Při poskytování našich služeb informujeme zúčastněné strany daného obchodu, kterou stranu zastupujeme.
  • Bez souhlasu klienta nezveřejňujeme či neposkytujeme jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi.
  • Průběžně se zdokonalujeme ve všech oblastech realitní činnosti.