Etický kodex
 

pro poskytování realitních služeb
 

Za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavíráme se svými klienty smlouvu, aby nebylo pochyb ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.

Spolupracujeme s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozujeme spolupracujícího realitního makléře, respektujeme zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality; při realizaci spolupráce je provize dělena mezi spolupracujícími kancelářemi v poměru 50/50, pokud se strany nedohodnou jinak.

Vykonáváme svoji činnost s odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, právním řádem a obchodní etikou tak, aby naši klienti nebyli uvedeni v omyl.

Hájíme zájmy svých klientů a současně se chováme spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu. Nezneužíváme svého postavení v neprospěch klienta.

Při prezentaci a nabídce nemovitostí uvádíme pravdivé a úplné informace.

Naše provize je v námi nabízené prodejní ceně již zahrnuta.

Nabízíme nemovitosti se souhlasem jejich vlastníků.

Při poskytování našich služeb informujeme zúčastněné strany daného obchodu, kterou stranu zastupujeme.

Bez souhlasu klienta nezveřejňujeme či neposkytujeme jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi.

Průběžně se zdokonalujeme ve všech oblastech realitní činnosti.